top of page

דיווח על הכנסה ממכירת אופציות בטופס 106 לשכיר שמשכורתו גבוהה

השאלה:
עובד בכיר בחברת הייטק, נאלץ, אף על פי שהוא שכיר בחברה, להגיש דוח שנתי למס הכנסה עקב משכורתו הגבוהה. בשנת 2011 מכר אופציות של החברה שבה עבד שהיו ברשותו, ולכן משכורתו בפועל הייתה גבוהה אף יותר מאשר בשנה רגילה.
החברה (באמצעות חברת שירותי השכר), כבר רשמה ככל הנראה את התקבולים ממכירת אופציות אלו בטופס 106 כחלק ממשכורתו, וכבר ניכתה מהן את המס, כפי שרושמים את ניכוי מס ההכנסה הרגיל מהשכר בטופס 106.
הנישום נמצא במדרגת מס גבוהה - 45%. על פי הסכם של החברה שבה הוא עובד לבין מ"ה - ישלם 42.5% מס. לפיכך הבעיה היא שבטופס 106 בשדה 158 רשום סכום של 99,180 ש"ח (התמורה) בשדה של הכנסת שכר עבודה, ולכן המיסוי הוא בשיעור 45% ולא בשיעור 42.5%, ולכן רשות המסים (מס הכנסה) תבקש ממנו להשלים את ההפרש לפי שיעור המס השולי = 2.5% (בחישוב = 2,480 ש"ח).

Comments


bottom of page