top of page
Image by Jason Goodman
BPO / חשבות שכר במיקור חוץ

פתרון חשבות השכר מספק מענה לאתגרים הניצבים כיום בפני ארגונים בניהול השכר בישראל

ובכלל זה קושי בהתמודדות ותאימות לרגולציה בתחום ההעסקה, הצורך במתן שירות זמין ואיכותי לעובדים וכמובן הצורך בניהול סיכונים המאפיין את עולם תפעול השכר.

בנוסף, הפתרון נותן מענה להתמודדות עם מחסור לא מתוכנן של חשבי שכר, עמידה מלאה בתנאי החוק ומדיניות השכר הארגונית, מניעת מעילות והפרדה בין הגורם המנחה, לגורם המתפעל ולגורם המאשר את השכר.

       

מה כולל השירות

 • תהליכי קדם סגירת שכר (Zero 2 Gross) – תהליכי העבודה השוטפים בחשבות השכר החל מתום מועד סגירת השכר האחרונה ועד למועד תחילת תהליך סגירת השכר של החודש השוטף, ואשר כוללים בין היתר: פתיחת עובדים, סיום העסקה, עדכוני שכר, חל"ד, תביעות מילואים, עדכון קופות וקה"ש, ניודים וכיו"ב.

 • תהליך סגירת השכר (Gross 2 Net) – החל מחישוב שכר טסט, איתור חריגים, ביצוע בקרות ותיקונים, בדיקות סבירות וכו', ועד לחישוב שכר סופי לאחר בקרת הלקוח ואישורו.

 

 • תהליכי פוסט שכר (Net 2 Payment) – ביצוע חישוב סופי במערכת השכר והעברת תוצרי השכר סופיים (מס"ב, פקודה, דוחות לאחר סגירה, תלושים וכו').

 • תהליכי תחילה וסוף שנה – ניהול תהליך טופס 101 בשכר, ביצוע עיבוד סוף שנה, בקרות והפקת טפסי 106 ו-126.

 • דוחות – תכולת דוחות סטטוריים ודוחות קבועים סטנדרטיים העומדים לרשות הלקוח לצורך בקרת שכר שוטפת ולצורכי אחזור מידע.

 • תמיכה בפניות עובדים באופן ישיר באמצעות email או טלפון או דרך גורם מרכז בארגון וכן תמיכה בפניות של גורמים מקצועיים בארגון.

 • ניהול הקשר מול גורמים צד ג' ובכלל זה מנהלי הסדרים בתהליכים המשיקים לשכר.

 • שירותי לשכת שירות (ASP) – שירותי חשבות השכר של הר-גל מושתתים על רובד שירותי לשכת השירות של הר-גל אשר כוללים בין היתר שירותי עיבוד שכר, אחריות לתפעול ותחזוקת מרכז המחשבים בבית הר-גל, תחזוקה ועדכון שוטפים של טבלאות כלליות (בנקים, מדד, מיסים וכיו"ב) ושל חוקת השכר המפעלית במאגר המידע של הר-גל, הדרכת משתמשים, ניהול מערך אבטחת מידע והמשכיות עסקית וכיו"ב.

הבטחת רמת שירות ומקצועיות

בבסיס המודל השירותי של מערך ה BPO נבנתה מתודולוגיות ניהוליות מעולם התפעול משולבות בתהליכי העבודה השוטפים, על מנת להבטיח רמת שירות ומקצועיות גבוהים.  אלו כוללים בין היתר:

 

 • מתודולוגיה לניהול שינויים בתהליך העבודה השוטף

 • הטמעת Best Practices לתפעול השכר

 • ניהול תכנית איכות כוללת

 • עבודה על בסיס אמנת שירות

 • ניהול השכר על בסיס לו"ז שכר שנתי

 • מנגנון תפעולי להבטחת רציפות שירות

 • עבודה תחת תקנים בינלאומיים

 • נהלי עבודה ומערך ביקורת וניהול סיכונים

יתרונות המעבר לשירותי חשבות שכר  BPO

 • התייעלות עסקית

 • Value - מינוף ה Best Practice של חילן לשיפור איכות תהליך השכר של ארגונך

 • ההבדל שבין מקצועיות למקצוענות - מומחיות בכל רובד בניהול השכר שלך

 • "שקט נפשי" - צמצום סיכונים ושיפור רמת הבקרה

bottom of page