top of page

הר-גל בענפי השוק / סקטורים

מערכת הר–גל מותאמת לעבודה

בכל ענפי המשק, הדירוגים וההסכמים הקיבוציים בישראל.

מערכת הר-גל מציעה מערכת אינטגרטיבית המרכזת את כל הפתרונות לסקטורים בתחום השכר, הנוכחות וה-HR.

 

הפתרונות נותנים מענה להסכמי עבודה מורכבים, מערכת דירוגים המנהלת מגוון תפקידים המערכת מספקת פתרונות ייעודיים לעולם הדירוגים על הסכמיו השונים, צו הרחבה ועוד.


הר-גל מתמחה במערכת תשלומים נפרדות ויחודיות לדירוג הוראה ודירוג עובדים סוציאליים תוך התאמה והקפדה לכל שינוי רגולטורי.

מעבר לעובדים גלובליים, שעתיים מערכת הר-גל מספקת פתרונות רחבים לכל ענף ,דירוג וסוגי עובדים.

הר-גל בענפי השוק / סקטורים

מערכת ההוראה

מערכת הר-גל הוקמה מערכת חדשנית ועדכנית לטיפול בעובדי הוראה.

 

 המערכת לניהול שכר עובדי ההוראה כבאים כחלק אינטגרלי ממערכת השכר.

 

במערכת קיים מסך ייעודי ספציפי לכל מערך , המסך והתיפעול אינטואיטיביים ופשוטים לביצוע וכוללים את כל המידע המקצועי בתחום זה.

ניהול דירוגים

מערך דרוג הדרגה והתשלומים הנגזרים ממנו הינו מודול מרכזי במערכת הר-גל.

המערך מנוהל באופן טבלאי והתשלומים הנגזרים לעובד מבוצעים באופן אוטומטי ועל פי הסכמי העבודה הארציים/ארגוניים.

מערך המידע המקצועי בהר-גל דואג לעדכן את לקוחות החברה בכל עת מתבצע שינוי בטבלאות הנ"ל (טבלאות ארציות).

עובדים סוציאליים

פתרון יעודי ויחודי במערכת השכר הר-גל הנותן מענה להנחיות צו הרחבה לדירוג עובדים סוציאליים

החל מחודש ינואר 2023.

המערכת מפיקה תלוש שכר אשר מפרט את רכיבים היחודיים לדירוג עובדים סוציאלים.

עובדי קבלן ופרילנסרים

מערכת משאבי האנוש כוללת את כלל סוגי העובדים בענפים השוני בשוק הישראלי.

 

מודול ייחודי במערכת מאפשר העסקת עובדים כחלק אינטגרלי ממערך משאבי האנוש בארגון.

 

המודול נותן למנהלי הארגון מבט כולל ורחב על כלל המועסקים, תפקידם ,מיקומם הפיזי , שכרם ותנאי העבודה הכוללים ובהם עובדי קבלן ופרילנסרים.

חברי קיבוץ

במערכת הר-גל וכן במערכות השחר והמאור פותחו פתרונות מותאמים  וייחודיים לענף הקיבוצי.

 

הקיבוץ המשתנה יצר רשת תשלומים ייחודית לחבר הקיבוץ המחייבת טיפול לחבר ובמשפחה הגרעינית שלו.

 

מערכות השכר בהר-גל, שחר ומאור נותנות כלים מתקדמים מאוד לחישובים המורכבים מאוד שנוצרו במהלך השנים בענף הקיבוצי.

bottom of page