top of page

מדיניות הפרטיות

מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

DATA.jpg

ברוכים הבאים לאתר הרגל, (להלן: "המערכת" ו/או "האתר"). המערכת מופעלת ומנוהלת ע"י חשבים הרגל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ, כהגדרתה להלן (להלן: "הרגל").


מטרת מדיניות זו להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

1. קניין רוחני
1.1. למעט פרטי המשתמש, מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא במערכת, על כל התכנים שבה, הינן של הרגל (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והרגל (או צד ג', כאמור) הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים, הפטנטים והמדגמים שלה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת המערכת, בעיצוב המערכת, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתה.
1.2. אינך רשאי לשנות את המערכת ו/או את התכנים שבה בצורה כלשהיא, ובכלל זה אינך רשאי להעתיקם, לשכפלם, לעבדם, להפיצם, להעבירם, להרשות שימוש בהם, להציגם בפומבי, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים (כולם או חלק) או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שהיא, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. כמו כן, למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת במערכת כמפורט בתנאי שימוש אלה, הרגל אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של הרגל ו/או של צדדי ג' שהתכנים שייכים או קשורים לה.

 

2. מדיניות פרטיות
בעצם כניסה למערכת, הינך מצהיר, מתחייב ונותן הסכמתך מדעת לאמור להלן:
2.1. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ( באתר או באפליקציה, משתמש שאינו מסכים לתנאים אלו רשאי להימנע מהשימוש בהם ומהרישום אליהם.
2.2. פרטי המשתמש שהזנת במערכת נכונים, מדויקים ושייכים לך.
2.3. פרטי המשתמש יישמרו בתשתיות השייכות להרגל, אשר תהא רשאית להעביר אותם לחברה לצורך מילוי החובות המוטלות על החברה כמעסיק עפ"י חוק; פרטי המשתמש ישמרו גם במאגרי מידע של החברה, אשר הרגל תירשם כמחזיקה בהם ולהרגל לא תהיה כל אחריות בגין מאגרי המידע של החברה ו/או השימוש שנעשה בפרטי המשתמש ע"י החברה, מלבד האחריות המוטלת עליה כמחזיקה ע"פ חוק.
2.4. הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
2.5. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, החברה איננה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתוכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. שימושך בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על אחריותך הבלעדית.

 

3. אבטחת מידע
3.1. הרגל פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת המערכת והמידע האישי המצוי בה מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, הרגל אינה מתחייבת כי המערכת תהיה חופשיה או נקיה מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שפרטי המשתמש וכל מידע נוסף אשר יימסר במערכת יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'.
3.2. כל כניסת משתמש תיעשה בכל עת באמצעות שם משתמש וסיסמת הכניסה האישית של המשתמש. בעת הכניסה הראשונה למערכת, המשתמש יידרש להזין את שם המשתמש וסיסמת הכניסה שנמסרו לו ע"י הרגל (או קוד כניסה או כל נתון אחר שבאמצעותו ייעשה הזיהוי והרישום הראשוני למערכת, כפי שנקבע בין הרגל לבין החברה) ולעדכן את סיסמת הכניסה מיד לאחר כניסתו הראשונה למערכת. על המשתמש לשמור בסודיות, לא לגלות ולא להעביר לאחר את שם המשתמש וסיסמת הכניסה שלו לאזור האישי. ידוע למשתמש כי הרגל אינה בודקת האם שימוש בשם משתמש ו/או סיסמת כניסה מבוצע, בפועל, על ידי המשתמש עצמו. לפיכך, כל כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמא אישית של משתמש תיחשב, לכל דבר ועניין, כאילו זו בוצעה על ידי המשתמש עצמו, והמשתמש פוטר את הרגל וכל מי מטעמו מכל חבות או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם המשתמש וסיסמת הכניסה שלו (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל שימוש לרעה ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם למשתמש (לרבות שלוחו ו/או כל מי מטעמו) ו/או לרכושו). משתמש אשר סבור כי נעשה שימוש לא מורשה בשם המשתמש שלו ו/או סיסמת הכניסה שלו, יודיע על כך מיידית להרגל באמצעות פנייה לחברת הרגל בכתובת המייל: info@hargal.co.il ו/או במספר הטלפון 08-8511000.
3.3. הרגל רשאית בכל עת לחסום גישה למשתמש באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי שימוש אלה ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות הרגל עפ"י דין.

 

4. שונות
4.1. הרגל רשאית להסיר תכנים מהמערכת לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן להפסיק את פעילותה ו/או לשנות מעת לעת את המבנה, המראה והתכנים המוצגים במערכת. כמו כן, הרגל רשאית לבצע שינוי בתנאי השימוש בכל עת. כל שינוי בתנאי השימוש ייעשה בהודעה למשתמש.
4.2. תנאי שימוש אלו מחליפים וגוברים על כל תנאי שימוש קודמים או אחרים במערכת, ומהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש לבין הרגל בקשר עם המערכת והשימוש בה
4.3. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
4.4. על תנאי שימוש אלו ועל השימוש במערכת עצמה יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש ו/או בשימוש במערכת הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו או במחוז מרכז.
4.5. הרגל רשאית לשנות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בלא הודעה מוקדמת. מסמכים אלו זמינים לעיון המשתמש בכל עת במערכת. הרגל תעדכן את המסמכים והתאריך האחרון של העדכון יופיע בעמוד תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות במערכת. עליך להיכנס לעמוד זה מעת ולעת ולבדוק אם חלו שינויים. כל שינוי ייכנס לתוקפו 7 ימים מיום העדכון במערכת. ככל שהנך מתנגד לשינוי עליך לבקש מהמעסיק שלך להסיר את פרטיך ולסגור את החשבון שלך במערכת.

 

5. קבצי "עוגיות" (קוקיז)
5.1. המערכת עושה שימוש ב'עוגיות (Cookies) "לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש במערכת, לאימות פרטים, לצרכי אבטחת מידע, ועוד.
5.2. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הרגל. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. אם, לדוגמה, נעזר המשתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files.. קבצי העוגיות- מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה במערכת, מהיכן הגיע אל המערכת, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
5.3. ה'עוגיות' משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר באתר המחייבים רישום.
5.4. משתמש שאינו רוצה שבמכשיר הקצה שלו יישמרו,קבצי עוגיות יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול קבצי העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק (וייתכן שאף בכל) מהשירותים והתכונות במערכת או באתרי אינטרנט אחרים.
5.5. המשתמש יכול למחוק את קבצי העוגיות בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש במערכת במקום בטוח.

bottom of page