top of page

טופס 161 החדש שכל פורש לפנסיה חייב להכיר

עודכן: 25 ביולי 2023

רשות המיסים השיקה בחודש אפריל 2023 טופס 161 חדש, שיחליף את הטופס הקיים וזאת לאחר 17 שנים.
תחולת הטופס החדש מממועד 1.11.2023 ( באופן עקרוני ניתן להתחיל להעבירו לפקיד השומה כבר מיום ה-1.7.2023).

הטופס החדש מציג שינוי מהותי בהרחבת אחריות המעסיק למילוי ודיווח תוך צמצום האפשרויות והחובות של פקיד השומה, (צמצום 'המגע' מול פקיד השומה).

המשמעות הינה הגדלת מספר התרחישים בהם חובת המעסיק לטפל ולחשב באופן עצמאי ללא אפשרות להפנות את העובד לפקיד השומה.

כוונת רשות המיסים להביא למיצוי זכויות העובדים וקבלת החלטות נכונות תוך צמצום הפגיעה בכספי הקצבה והפיצויים, כך שתהליך יבוצע בממשק ישיר בין המעסיק לעובד ללא צורך בהתערבות פקיד השומה אך המהלך גורם לחששות גדולים בקרב המעסיקים אשר נדרשים למומחיות ואחריות נוספת וחדשה.

להבטחת שלמות תהליך מילוי ודיווח הטופס החדש, התהדק הממשק בין המעסיק לעובד באיחוד שני טפסים הקיימים טופס חלק המעסיק וטופס חלק העובד לטופס אחד בלבד.

התהליך החדש אינו מאפשר למעסיק או לעובד להתקדם באופן עצמאי, המעסיק נדרש להמתין לבחירות ובקשות העובד ובהתאם להבין האם התהליך מסתיים באחריותו או להפנותו לפקיד השומה.

מעבר לכך קיים קושי תפעולי כיצד המעסיק והעובד ימלאו טופס אחד הדורש את חתימת המעסיק והעובד על גבי הטופס המקורי וזאת במקרים של פערי מרחק, העובד כבר סיים את העסקתו בחברה, קשיי הבנה ושפה וכו' כל זאת תוך פרק זמן סביר.

מהו פרק זמן סביר? בהתאם לרשות המיסים הזמן הסבר הינו שבעה ימים קלנדריים ממועד מילוי חלק המעסיק בטופס.

האם באמת עובד יכול תך 7 ימים לקבל החלטה? האם זהו פרק זמן סביר לעובד להתייעץ? כמובן שלא, בהחלט נדרש להעניק לעובד פרק זמן ארוך יותר לקבלת החלטות מושכלות בדבר החסכון הפנסיוני.

כתבה ב'גלובס' בהשתתפות הר-גל https://iglob.es/?1451801
 

מערכת סיום העסקה – 161 דיגיטלי מבית הר-גל


מודול סיום העסקה נותן מענה לרגולציה החדשה בנושא טפסי 161 ומציע חווית מילוי טופס דיגיטלי מהירה ופשוטה לחשבי שכר ולעובדים.

בזכות אינטגרציה מלאה עם מערכת השכר, הפתרון שולף נתונים הכרחיים ממערכות השכר בצורה אוטומטית ומאפשר להעביר את הטופס בין המעסיק לעובד ובחזרה. הפתרון מאפשר מעקב מלא אחר התהליך, ניתוח הנתונים וקבלת מידע חיוני לגבי הביצועים והשיפורים הנדרשים.

בחירה בחלופה הדיגיטלית מבטיחה את שלמות תהליך מילוי הטופס. תהליך העבודה במערכת סיום העסקה דיגיטלי במערכת הר-גל כולל ארבעה שלבים:

1. דיווח על סיום העסקה במערכת השכר – בשדה יעודי.
2. סנכרון נתונים למערכת הדיגיטלית באופן אוטומטי.
3. ניהול תהליך מילוי טופס 161 דיגיטלי מבוקר על שלושת חלקיו כולל תקשרות בין המעסיק והעובד.
4. תיק סיום העסקה.

באמצעות המענה הדיגיטלי שלנו, תוכלו לסיים את התהליך בקלות ולוודא שכל הנתונים מולאו בצורה מדויקת.

צרו קשר לקבלת פרטים נוספים!Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page