top of page

מס שכר

עודכן: 15 בפבר׳ 2023

התאם לסעיף 4 לחוק מע"מ על מלכ"רים ומוסדות כספיים מוטל מס שכר בגין השכר ששילמו על פעילותם בישראל .

הגדרת מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) – סעיף 1 לחוק מע"מ
1. המדינה, רשות מקומית או איגוד ערים.
2. חבר-בני-אדם, מואגד או לא מואגד, שאין עיסוקו לשם קבלת רווחים ושאינו מוסד כספי.
3. תאגיד שהוקם מכוח דין ואינו רשום כחברה, כאגודה שיתופית או כשותפות.
4. קופת גמל הפטורה ממס הכנסה על פי סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

מעביד שאושר בתור מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח) לפי חוק מס ערך מוסף, חייב בתשלום מס שכר בשיעור של 7.5% מהמשכורת ששילם.
סעיף 35 לחוק מס ערך מוסף ותקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), תשל"ו-1976 פוטרים ממס זה מלכ"ר במידה וסה"כ השכר ששילם בשנת מס אינו עולה על סכום של 160,000 ₪ לשנה בשנת 2009.
כמוכן יש פטור לקרנות מסוימות המוגדרות במלכ"ר, כגון:
(1) קרן המדע הדו-לאומית. (2) הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים. (3) הקרן למחקר ולפיתוח חקלאיים של ארה"ב וישראל. (4) קרן גרמניה - ישראל למחקר ולפיתוח מדעי.

הגדרת מוסד כספי – סעיף 1 לחוק מע"מ

1. חברה או אגודה שיתופית העוסקת בקבלת כספים בחשבון עובר ושב על מנת לשלם מהם לפי
דרישה על-ידי שיק.
2. חברה המשתמשת כדין במלה "בנק" כחלק משמה למעט חברה ששמה מאזכר חברה או אגודה שיתופית
שפסקה (1) חלה עליה.
3. מוסד כספי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תשי"ד-1954, אשר הוראות הנזילות מכוח החוק האמור חלות עליו;
4. מבטח.
5. סוג בני אדם ששר האוצר קבע.
מוסדות כספיים חייבים בתשלום מס שכר בשיעור של 16.5% (עד 7/09 – השיעור 15.5%) מהמשכורת ששילמו.

הגדרת שכר- סעיף 1 לחוק מע"מ
השכר החייב במס שכר מוגדר כך בחוק: "הכנסת עבודה כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, לרבות קצבה המשתלמת מאת מעביד למי שהיה עובדו".
בהתאם להגדרה לעיל יש לשלם מס שכר בגין כל רכיבי השכר כולל שוויים.
רכיבים הפטורים ממס שכר:
תגמולי מילואים (בהתאם לפס"ד מועצת הלול ופס"ד סולל בונה).
אש"ל פטור ממס הכנסה.
במלכ"ר פטורים ממס גם פיצויי פרישה (לרבות החלק החייב במס הכנסה)- פס"ד חפץ.
פנסיה שמשולמת לא על ידי מי שהיה המעביד.

דוגמא:
המכללה העירונית מעסיקה את נחמה בשנת המס 2009 .
נחמה משתכרת בשנת 2009 150,000 ₪ ,
מתוכם 10,000 ₪ דמי מילואים , 20,000 ₪ שווי רכב
מהו מס השכר שתשלם המכללה בגין נחמה?

פתרון:
השכר בגינו יש לשלם מס שכר: 150,000-10,000=140,000
המס לתשלום: 140,000*7.5%=10,500
הכותב: מנהל תחום מיסוי ובקרה בחברת הר-גל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ

Comments


bottom of page