top of page

סעיף 9 (7א)-רצף זכויות לפיצויים

השאלה:
האם חברה המחזיקה 51% בחברה אחרת יכולה לנייד את העובדים (הסדר רצף זכויות לפיצויים על העברת עובדים מחברה לחברה)?

רו"ח שי פורת משיב:
סעיף 9(7א)(4) לפקודת מס הכנסה קובע את כללי הסדר רצף פיצויים. הסדר רצף פיצויים הינו זכות הניתנת לכל עובד שפרש ממקום עבודה אחד וממשיך לעבוד במקום עבודה אחר.
בהתאם להוראות הסעיף העובד חייב להודיע לפקיד השומה על מציאת מעביד חדש בתוך שנה ממועד הפרישה. מחובתו של המעביד החדש להפריש פיצויים לעובד ואין הכרח כי ההפרשה תיעשה לאותה קופה בה העובד היה מבוטח אצל המעביד הקודם. בעת בחירה במסלול של רצף פיצויים, העובד אינו רשאי למשוך לידיו את חלק המענק פטור ממס שנצבר לזכותו, ועליו להותירו בקופה לטובת רצף הפיצויים.
במקרה המתואר בו העובדים מנוידים מחברה אם לחברת בת יש להוכיח באופן חד משמעי שאכן מדובר בניתוק יחסי עובד ומעביד אמיתיים ויש למעבר צידוק כלכלי ולא במעבר מלאכותי שמטרתו העיקרית הינה הימנעות מתשלומי מס על כספים שמשולמים כפיצויים, יחולו הוראות בסעיף 9(7א)(4).
סעיף 103טז(א) לפקודת מס הכנסה דן במצב של עובד שעבר לחברה קולטת.
בהתאם להוראות הסעיף מעבר של עובד מחברה מעבירה לחברה קולטת עקב מיזוג של חברות, לא יראו בהעברתו כפרישה לעניין סעיף 9(7א) , אולם תקופת עבודת העובד בחברה המעבירה תובא בחשבון לעניין חישוב הפטור בעת פרישתו מהחברה הקולטת. הכותב: מנהל תחום מיסוי ובקרה בחברת הר-גל שכר ומשאבי אנוש בע"מ התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.

コメント


bottom of page