top of page

עולה חדש האם תושב ישראל?

השאלה:
עולה חדש מארה"ב שלא בחר בשנת בחירה עלה בינואר 2012 ומתכוון לשוב לארה"ב בחודש מאי, האם מבחינה מיסויית היות והוא למעשה לא תושב ישראל שהרי ישהה תקופה קצרה בישראל בלבד ניתן למסותו כזר או מאחר והוא ביצע עליה וקיבל ת.ז. (לא בחר בשנת בחירה) הרי שאנו מחוייבים למסותו בישראל עם נקודות זיכוי כעולה חדש.
מדובר במומחה חוץ כך שעל פי האמנה עם ארה"ב ייתכן ואם הוא נחשב לתושב ארה"ב הרי שלא ימוסה בארץ כלל?

רו"ח שי פורת משיב:

סעיף 1 לפקודת מס ההכנסה, מגדיר יחיד כתושב ישראל, מי שמרכז חייו בישראל.
מבחן התושבות נבדק בשני היבטים.

בהיבט הראשון נבדקים מכלול קשריו המשפחתיים הכלכליים והחברתיים כדוגמת: מקום ביתו הקבוע, מקום מגורי משפחתו, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו וכו'.

ההיבט השני הינו היבט טכני הבודק את מספר ימי השהייה בישראל בשנת המס בהתאם להוראות הבאות:
1. יחיד השוהה בישראל למעלה מ-183 ימים בשנת המס.
2. יחיד השוהה בשנת המס 30 ימים או יותר וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

המבחן העיקרי הינו מבחן מירב הזיקות שנקבע בפס"ד חברת החשמל ופס"ד אריה גונן. במסגרת שני פס"ד נקבעו המבחנים הבאים: דבר קיומם של נכסים בישראל, המקום בו מתגורר היחיד, המקום בו מתגוררת משפחתו, אופי המגורים וכו'.

בית-משפט בפס"ד אריה גונן ציין כי יש להביא בחשבון לעניין זה הן את ההיבט האובייקטיבי, דהיינו - היכן פיסית מצויות מירב הזיקות של היחיד, והן את ההיבט הסובייקטיבי, דהיינו - מה הייתה כוונתו של היחיד והיכן הוא רואה את מרכז חייו.

במדינה אשר לה אמנה למניעת כפל מס עם המדינה המתקשרת, תוכרע שאלת התושבות של האדם על פי הכללים הקבועים באמנת המס שנחתמה בין המדינות.

במרבית אמנות המס נקבע מנגנון "שובר שוויון" אשר מכריע בעניין התושבות של היחיד. מנגנון שובר השוויון הקבוע באמנות המס מורכב ממספר של מבחנים שבהתאם לתוצאותיהם נקבעת תושבתו של היחיד.

להלן מספר מבחנים לקביעת התושבות של היחיד המופיעים במרבית האמנות למניעת כפל מס:

- מבחן בית הקבע – בחינת מקום מגוריו של היחיד, האם בבעלותו או בחזקתו?
- מבחן האינטרסים החיוניים – בחינת קשריו האישיים, החברתיים והכלכליים של היחיד.
- מבחן מקום המגורים – בחינת משך זמן המגורים בכל מדינה.
- מבחן האזרחות – בחינת אזרחותו של היחיד בכל מדינה.
- הסכמה הדדית – במצב בו הצדדים לא הגיעו להסכמה בדבר תושבתו של היחיד בתום בחינת כל הנושאים לעיל. תוכרע שאלת התושבות בדרך של הסכמה הדדית (Mutual agreement).

מתוך ההנחה שבמקרה המתואר בשאלה, היחיד הינו עולה חדש - תושב ישראל.
היחיד זכאי להטבות מס במשך 42 חודשים מיום עלייתו מכוח סעיף 35 לפקודת מס הכנסה.

בהתאם לכללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), התשל"ח -1977
העולה רשאי לבקש שבמניין 42 החודשים לא יילקחו בחשבון תקופת היעדרות רצופה מהארץ שאינה פחותה מ-6 חודשים ולא עולה על 36 חודשים, כך שהעולה עוזב במאי ויחזור לישראל אחרי תקופה שבין חצי שנה ל3 שנים יוכל לנצל את הטבת המס.
הכותב: מנהל תחום מיסוי ובקרה בחברת הר-גל שכר ומשאבי אנוש בע"מ

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן.

bottom of page