top of page

הארכת חופשת לידה-תיקון 46 לחוק עבודת נשים

עודכן: 15 במרץ 2023

בתיקון מס' 46 לחוק עבודת נשים הוארכה חופשת הלידה ל-26 שבועות, לעומת המצב שהיה קודם לכן, של חופשת לידה באורך של 14 שבועות. זהו אורך חופשת הלידה במקרה השגרתי, ואליו נוספות הארכות במקרים הפחות שגרתיים, כגון הולדת תאומים, אשפוז יולדת וכו'.

התיקון חל בתנאים המצטברים הבאים:
1. תאריך יציאה לחופשת לידה מ-22 במרץ 2010 ואילך,
2. טרם יציאתה לחופשת לידה עבדה 12 חודשים לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.
עובדת שאינה חפצה בהארכתה של חופשת הלידה, תוכל להודיע למעסיקה על כוונתה לקצר את החופשה כך שזו לא תפחת מ-14 שבועות. המעסיק רשאי במצב זה לדחות את חזרתה של היולדת עד לשלושה שבועות מיום מסירת ההודעה.

עם זאת, לא חל כל שינוי במשך הזמן שבו משולמים ליולדת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי, והוא נותר 14 שבועות במקרה השגרתי. 12 השבועות שנוספו לחופשת הלידה אינם מזכים את היולדת בדמי לידה, וכמעט אינם מזכים בזכויות כלשהן מהמעביד, והם למעשה מעין חופשה ללא תשלום.
למעשה, השינוי באורך חופשת הלידה הוא בעיקרו שינוי של ברירת המחדל, משום שגם קודם לשינוי עמדה ליולדת הזכות לצאת לחופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה ועד תום שנה מיום הלידה (אך לא יותר מרבע ממספר החדשים שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה).

זכות זו נתונה ליולדת גם כעת, ו-12 השבועות הראשונים של החופשה ללא תשלום ניתנים לה אוטומטית, בלי שתבקש זאת.
יתרונות מסוימים לעובדת הנובעים מהתיקון:
בצו ההרחבה לעניין דמי הבראה נאמר: "לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק". בהתאם לכך, גם 12 השבועות שאינם בתשלום מזכים בדמי הבראה.

בהתאם לתקנה 4 לתקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976, זכאות לימי מחלה נצברת בתקופת חופשת לידה .

במקרים אחרים מנוסחים החוקים באופן שמקנה זכויות רק לתקופת חופשת הלידה שבעדה משולמים דמי לידה, כך שדין 12 השבועות הנוספים של חופשת הלידה כדין חופשה ללא תשלום. דוגמה לכך היא תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964, שבה נאמר: "למעט תקופה כאמור שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה".

בנוסף העובדת אינה זכאית להפרשות לקופ"ג בגין התקופה של 12 שבועות הנוספים וזאת בהתאם להנחיות סעיף 7א לחוק עבודת נשים .

עובד זכאי להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על 14 שבועות. תנאי לזכאות כן הן העובד והן בת זוגו עבדו לפחות 12 חודשים אצל אותו מעביד או במקום עבודה (כל אחד בנפרד) לפני יציאתם לחופשת לידה.

זכאות לחופשה ללא תשלום – תיקון סעיף 7(ד)

1. עובדת זכאית לחופשה ללא תשלום עד רבע מתקופת עבודתה עד מקסימום של שנה (כולל חופשת הלידה) .

2. עובדת בעלת וותק למעלה משנה זכאית לחל"ת מעבר ל-26 שבועות בקיזוז 12 השבועות הנוספים, כלומר התייחסות לתקופת 12 השבועות הנוספים כאל חופשה ללא תשלום .

- לדוגמא: עובדת בעלת וותק של 3 שנים זכאית: 26 שבועות חופשת לידה .
- לחופשה ללא תשלום ל-27 שבועות נוספים בהתאם לחישוב הבא: 156/4=39-12=27.

3. עובדת בעל וותק פחות משנה זכאית לחופשה ללא תשלום עד רבע מתקופת עבודתה.
לדוגמא: עובדת בעלת וותק של 10 חודשים זכאית לחל"ת של 2.5 חודשים בנוסף לחופשת הלידה.

コメント


bottom of page