top of page

זיכוי בגין משמרת שנייה ושלישית

סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, מקנה הנחה ממס לעובדים במפעלי תעשייה שעיקר פעילותם בשנת המס היא פעילות ייצורית והמעביד משלם עבורם תוספת בגין משמרת שניה ושלישית.

הגדרות:
מהי משמרת שניה – מתחילה בשעה 14:00 ונמשכת לפחות 7 שעות רצופות.
מהי משמרת שלישית – מתום המשמרת השנייה ונמשכת לפחות 6 שעות רצופות.
למי ההנחה ניתנת?

1. עובדי ייצור.
2. עובדי מנהלה ושירותים שהוכח כי עבודתם חיונית להפעלת קווי הייצור.

מהי ההנחה (הסכומים מעודכנים לשנת 2011)?
זיכוי ממס בשיעור של 15% בגין הכנסת עבודה ממשמרת שניה ושלישית וזאת בכפוף לשתי תקרות:
עד תקרה שנתית בסך 121,200 ₪ ולא יותר מזיכוי בגובה של 10,620 ₪
התקרה החודשית: 10,100 ₪ .
תקרת הזיכוי החודשית: 885 ₪.
דוגמא 1
שלמה עובד במפעל תעשייתי הוא משתכר בשנת 2011
כ- 130,000 ₪ מתוכם 70,000 ₪ במשמרת שניה ושלישית.
מהו הזיכוי בגין משמרות?
121,200<130,000

הכנסה ממשכורת שאינה מזכה בהטבה : 130,000-70,000=60,000
הכנסה שמזכה בהטבה: 121,200-60,000=61,200
חישוב הזיכוי: 61,200*15%=9,180
בדיקה מול תקרת הזיכוי: 9,180<10,620
שלמה יקבל זיכוי בגין משמרות בסך 9,180 ₪ בשנת 2011 .
דוגמא 2
דודו עובד במפעל תעשייתי הוא משתכר בשנת 2011
כ- 200,000 ₪ מתוכם 60,000 ₪ במשמרת שניה ושלישית.
מהו הזיכוי בגין משמרות?
121,200<200,000

הכנסה ממשכורת שאינה מזכה בהטבה : 200,000-60,000=140,000
הכנסה שמזכה בהטבה: 121,200-140,000=0
המסקנה: אין זיכוי משמרות

Comentarios


bottom of page