top of page

חופשה ללא תשלום

חופשה ללא תשלום (חל"ת) – הגדרה
יציאה לחופשה ללא תשלום תעשה רק בהסכמה משותפת של העובד והמעסיק. למעשה העובד או המעסיק אינם חייבים לאשר יציאה לחופשה ללא תשלום .

לקביעה לעיל קיימים מספר חריגים:
1. חוזה עבודה אישי הקיימים בו סעיפים המאפשרים לעובד לקחת חופשה ללא תשלום או למעביד להוציאו ללא הסכמה משותפת .

2. הסכם קיבוצי בו מוסכם על תנאים ונסיבות בהם תינתן לעובד אפשרות לקחת חופשה כאמור. כגון: סעיף 33.4 לתקשי"ר הקובע את כללי היציאה לחופשה ללא תשלום של עובדי מדינה.

3. חוקי עבודה הקובעים מפורשות את הכללים ליציאה לחופשה ללא תשלום, כך לדוגמא סעיף 7ד לחוק עבודת נשים המאפשר לאישה נטילת חופשה ללא תשלום לאחר תום חופשת הלידה (שימו לב לשינוי עקב תיקון 46 לחוק) .


יחסי עובד ומעביד
בעת יציאה לחופשה ללא תשלום בהסכמה משותפת נשמרים יחסי עובד ומעביד. במקרה בו עובד מפר את חובת ההגינות בין הצדדים ועובד בחברה מתחרה בתקופת החל"ת , המעסיק רשאי לטעון כי התנתקו יחסי עובד ומעביד.


הפרשות לקצבה וקרן השתלמות
בתקופת חופשה ללא תשלום המעסיק אינו חייב להמשיך להפריש לזכויות סוציאליות.

לידיעתכם, בקרן השתלמות אין חובה לרציפות בהפקדות, ולכן אין כל בעיה בהפסקת התשלומים לקרן בתקופת החל"ת. במרבית סוגי הביטוח הפנסיוני חשוב לשמור על רציפות ההפקדות גם בתקופת החל"ת, כדי למנוע פגיעה בזכויות מומלץ לעובד להמשיך להפריש לקופה מכיסו .

הערה: קיימים הסכמים קיבוציים או חוזים אישיים המחייבים את המעסיק להמשיך להפריש בתקופת חופשה ללא תשלום .
זכויות הנצברות בהתאם לוותק העובד
תקופת החל"ת אינה מובאת בחשבון, בדרך כלל, לשם קביעת זכויות התלויות בוותק, אך לכך יש חריגים אחדים. תקנה 10 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) קובעת שרק תקופת חל"ת העודפת על 14 יום לכל שנת עבודה לא תובא בחשבון לצורך חישוב הפיצויים.
הערה: בהתאם לחוק חופשה שנתית עובד זכאי למכסת ימי חופשה במידה וצבר 200 או 240 ימי עבודה בהתאם להגדרה בחוק. לפיכך קיימת אפשרות שעובד ששוהה בחל"ת יהיה זכאי למכסת החופשה השנתית המלאה.
תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות
קיימת חובה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופת החל"ת.
עובד שכיר או עובדת שכירה (כולל אישה נשואה) הנמצאים בחופשה ללא תשלום, ואינם עובדים במקום עבודה אחר באותו הזמן, חייבים לשלם את דמי הביטוח בעד עצמם.

בחודשיים הראשונים לחל"ת חלה חובה זו על המעביד (שרשאי לנכות את דמי הביטוח מהעובד) ולאחר מכן חלה החובה על העובד ישירות.

תשלום המעסיק:
דמי הביטוח בעבור החודשיים הראשונים ישולמו על-ידי המעסיק בשיעור 6.93% משכר המינימום. נכון לינואר 2011 : 3850.18*6.93%=267 ₪ (הסכום מעוגל) עבור כל חודש.

המעסיק רשאי לנכות את דמי הביטוח האלה ששילם מכל סכום שיגיע ממנו לעובדים . תשלום העובד:

דמי הביטוח שישלמו העובדים השכירים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, החל מהחודש השלישי, יהיו גם הם מינימאליים - 154 ₪ (נכון ליום- 01.01.2011) , ובלבד שאין להם הכנסות שלא מעבודה, ושאין הם עובדים כעצמאים באותו זמן .


חישוב פיצויי פיטורין
תקנה 5א לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), קובעת שלעניין חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהיה בחופשה ללא תשלום יהיה השכר האחרון, בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין - השכר שהיה משתלם לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד, ובכל מקרה אחר - השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום בצירוף תוספת יוקר שהייתה מתווספת לשכר אילו עבד העובד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו.
זכאות לדמי אבטלה
בסוגיה זו דן בית המשפט בפס"ד בדב"ע נד/197-02 ופסק כי הזכאות לדמי אבטלה תקבע בהתאם לנסיבות. לעניין זה קבע בית המשפט כי תינתן חשיבות לזהות הצד שביקש את החופשה - כך שסביר יותר שדמי אבטלה ישתלמו לעובד שיצא לחל"ת מאונס.
קריטריונים נוספים שהעמיד בית המשפט כמכריעים לעניין זכאות עובד לקבלת דמי אבטלה במהלך חופשה ללא תשלום הם אורך החופשה, והכנסות העובד ממקורות חלופיים במהלכה.

שמירה על מקום העבודה
כעקרון המעסיק אמור לשמור על תפקידו של העובד שיצא לחופשה ללא תשלום.

בתקשי"ר (הסכם קיבוצי של עובדי המדינה) נקבע בעניין זה: "עובד, אשר אושרה לו חופשה ללא משכורת, תישמר לו משרתו לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד או משרה אחרת המתאימה לו לדעת האחראי למשך תקופה החופשה ללא משכורת, שדרגתה כדרגת משרתו של העובד, עד למועד תום חופשתו".

סירובו של המעסיק לקבל את העובד חזרה לעבודה בתום החל"ת משמעותה כפיטורים.
זכאות לחופשה ללא תשלום – תיקון סעיף 7(ד) לחוק עבודת נשים
במסגרת תיקון 46 לחוק עבודת נשים, תוקן סעיף 7(ד) שדן בזכאות לחופשה ללא תשלום בתום חופשת לידה.
להלן הכללים שנקבעו בתיקון:
1. עובדת זכאית לחופשה ללא תשלום עד רבע מתקופת עבודתה עד מקסימום של שנה (כולל חופשת הלידה) .
2. עובדת בעלת וותק למעלה משנה זכאית לחל"ת מעבר ל-26 שבועות בקיזוז 12 השבועות הנוספים, כלומר התייחסות לתקופת 12 השבועות הנוספים כאל חופשה ללא תשלום .

לדוגמא:
עובדת בעלת וותק של 3 שנים זכאית:
- 26 שבועות חופשת לידה .
- לחופשה ללא תשלום ל-27 שבועות נוספים בהתאם
לחישוב הבא: 156/4=39-12=27.

3. עובדת בעל וותק פחות משנה זכאית לחופשה ללא תשלום עד רבע מתקופת עבודתה.
לדוגמא: עובדת בעלת וותק של 10 חודשים זכאית לחל"ת של 2.5 חודשים בנוסף לחופשת הלידה.

Comments


bottom of page