top of page

תרומה למוסד ציבורי – סעיף 46 לפקודת מ"ה

עודכן: 15 בפבר׳ 2023

לאור עדכון התקרות לשנות המס 2009-2010 בגין זיכוי עבור תרומות וחידוש הוראות רשות המיסים בנושא קבלת הזיכוי באמצעות המעביד ולא באמצעות פקיד השומה, להלן פירוט הנחיות והכללים בדבר קבלת זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי.
זיכוי בגין תרומה ניתן מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

הסעיף קובע מתן זיכוי בגובה 35% מסכום התרומה העולה על סכום של 300 ₪ (תקרת רצפה ל-2009 ו-2010), בתנאי שסכום התרומה אינו גבוה מ- 30% מההכנסה החייבת או מסכום התקרה הקבועה בחוק (הוראת שעה ל-2009 ו-2010), 7,500,000 ₪ לשנה, כנמוך!

דגשים:
הזיכוי בגין תרומה יינתן אך ורק בשנת המס שבה נתרמה, אין אפשרות להעביר את סכום התרומה לשנים אחרות .
במידה וסכום התרומה גבוה מ-30% מההכנסה החייבת או עוברת את התקרה הקבועה בחוק,התרומה ניתנת להעברה במגבלות התקרה השנתית, לזיכוי לשלוש שנות מס הבאות .

תרומה שנתרמה ושקיבלו בעקבותיה תמורות/טובות הנאה – אינה זכאית לזיכוי לדוגמא: אב תורם למוסד אקדמאי ובתמורה בנו לומד במוסד ללא תשלום.

הזיכוי ממס ניתן בגין תרומות למוסדות ציבור להם יש אישור מיוחד לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בלבד.

יש לשים לב כי למרבית האישורים יש תוקף מוגבל, ולא יותר זיכוי בשל מוסד שתוקף האישור שניתן לו לא חודש.
רשימת המוסדות להם אישור לעניין תרומות מופיעה באתר האינטרנט של משרד האוצר www.mof.gov.il/itc .
דוגמאות לחישוב הזיכוי:
דוגמא 1:
הכנסתו של גיל בשנת 2009 הייתה 80,000 ש"ח באותה שנה תרם סך של 5,000.
מה סכום הזיכוי שיקבל גיל בשל תרומה לפי סעיף 46?
פתרון:
בדיקת הסכום המותר למתן זיכוי ? 80,000*30%=24,000
5,000< 24,000 ? ניתן לקבל זיכוי על סכום התרומה במלואה
הסכום לזיכוי: 5,000*35%=1,750
דוגמא 2:
רונית תרמה בשנת 2008 לקק"ל 8 מחשבים בשווי של 40,000 ש"ח.
בשנת 2009 תרמה למוזיאון ישראל תמונה בשווי של 80,000 ש"ח.
ובשנת 2010 תרמה לקרן מלגות לנפגעי צה"ל סך של 35,000 ש"ח.
הכנסתה החייבת בשנת 2008: 120,000 ש"ח, בשנת 2009: 200,000 ובשנת 2010: 180,000 ש"ח.
מהו הזיכוי בגין תרומות שתקבל בשנת 2010 ?

פתרון:
שנת 2010שנת 2009שנת 2008 180,000*30%=54,000200,000*30%=60,000120,000*30%=36,000התקרה המותרת לזיכוי35,000+24,000=59,00080,000+4000=84,00040,000סכום התרומה54000,*35%=18,900 60,000*35%=21,00036,000*35%=12600סכום הזיכוי5,00024,0004,000סכום שעובר לשנת מס הבאה
דוגמא 3:
דנה תרמה בשנת 2010 סך של 270 ש"ח למוסד ציבורי מאושר
מהו סכום הזיכוי שתקבל בשל תרומה לפי סעיף 46?
פתרון: דנה אינה זכאית לקבלת זיכוי, סכום התרומה נמוך מסכום של 300 ₪ .
בחוזר מ"ה 3/2001 פורסמו ההנחיות לקבלת הזיכוי בגין תרומות מפקיד השומה להלן פירוט הנחיות:
1. הגשת קבלה מקורית על התרומה, אם לא מצורפת קבלה מקורית לא יינתן זיכוי ממס.
2. בזמן התרומה על המוסד להיות "מוסד מאושר" ע"י מס הכנסה.
3. פרטי המוסד מופיעים כנדרש ע"ג הקבלה והם כוללים: שם, מס' תאגיד, וכן פרטי התשלום (שק, מזומן, הוראת קבע, וכו').
4. הקבלה נושאת את שם הנישום, בן/בת זוגו או ילדו עד גיל 18 בלבד.
5. תרומות בעילום שם לא יותרו לזיכוי למעט אם סכום התרומה נמוך מ-400 ש"ח וסכום התרומה מודפס מראש על הקבלה.
6. לגבי תרומות לשיעורין- (הוראות קבע, שיקים דחויים וכרטיסי אשראי), יינתן זיכוי רק על סכומים שנפרעו במהלך שנת המס.
7. לא יותר זיכוי מס בשל חלוקת דיבידנד כתרומה.
8. כאשר ניתן תשלום למוסד ציבורי והתשלום בחלקו תרומה ובחלקו שירות כלשהו שנרכש מהמוסד הציבורי (בתי אבות, בתי ספר, ישיבות, חוגי ספורט וכד'). אם ניתנה עבור השירות תמורה חלקית (למשל במקרה הגרלה או מכירה פומבית) יינתן זיכוי ממס בגובה ההפרש שבין הסכום ששולם בפועל לערך התמורה שנתקבלה. אם שווי התמורה נמוך מ-200 ש"ח והוא זניח יחסית לסכום ששולם ייחשב כל התשלום כתרומה.
9. תרומה כתשלום עבור כרטיס הגרלה תותר לזיכוי רק אם הפרס הצפוי הינו בעל ערך סמלי. אם הפרס משמעותי
(מכונית, מוצרי חשמל וכו'),הרי יש תמורה עבור התשלום ולא יותר בזיכוי.
10. לגבי תרומות בשווה כסף, נקבע כי מתן שירותים כהתנדבות לא יותר לזיכוי.
מתן מלאי עסקי כתרומה יחויב במס כמכירה רגילה והסכום שחויב במס יותר לזיכוי כתרומה כנגד קבלה מהמוסד.
אם מדובר בתרומת נכס (חפצי אמנות, מקרקעין, מחשבים וכד) ייקבע שווי התרומה לפי הערכת שמאי שתצורף לקבלה.
11. תרומת ימי עבודה/חופשה מחושב בדומה לאמור לעיל, העובד ייחשב כאילו קיבל את מלוא שכרו, ויותר לו זיכוי לפי ערך השכר שניתרם נטו, ספציפית לכל עובד.
אופן קבלת הזיכוי
התרת הזיכוי יכולה להתבצע בשלושה מסלולים אפשריים: 1. הגשת דוח שנתי למס הכנסה. מתאים לכלל הנישומים, גם כאלו שאינם חייבים בהגשת דו"ח שנתי לפקיד השומה (שכירים) .
2. עריכת תיאום מס במהלך שנת המס על ידי שכירים. שכירים הרוצים לבצע תיאום מס בגין תרומות במהלך שנת המס ,
נדרשים לפנות לפקיד השומה בצירוף תלוש שכר + קבלה מקורית עבור התרומה.
הערה: לא יינתן אישור במסגרת זו לתרומות בתשלומים דחויים שטרם בוצעו או לתרומות בשווהכסף .
3. קבלת זיכוי ממס ישירות על ידי המעסיק בתנאים מסוימים. (ראה פירוט להלן) .
תנאים להרשאת מעביד להתיר לעובדיו זיכוי בשל תרומות לפי סעיף 46 לפקודה :
ביום 30.9.09 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר זיכוי תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
בהתאם להנחיות, מעביד, יכול לתת זיכוי בגין תרומות באמצעות תלוש השכר, כאשר הוא עומד בתנאים הבאים:
1. יש למעביד 200 עובדים ומעלה.
2. למעביד מנגנון מסודר של קבלת מידע שוטף ועדכני על מוסדות שאושרו לעניין סעיף 46 לפקודה, באמצעות מייצגו לצרכי מס המחובר
למרשמי שע"מ.
3. המעביד מנהל מערכת חשבונות כפולה.
4. המעביד עומד בכל תנאי החוק והתקנות בדבר ניהול ספרים כדין.
5. למעביד מנגנון מסודר לבדיקה ולשמירה של הקבלות המקוריות שהעובד המציא לצורך קבלת הזיכוי, ולעריכת חישוב מדויק של סכום
הזיכוי המגיע לפי הפקודה.
6. המעביד מנהל קובץ מיוחד של מקבלי זיכויים בגין תרומות בו יפורטו:
 • שם העובד התורם.

 • מספר זהות שלו.

 • סכום התרומה ותאריך התרומה.

 • שם המוסד מקבל התרומה.

 • מספר התיק במס הכנסה ומספר תיק הניכויים של המוסד מקבל התרומה.

 • פירוט החישוב של סכום הזיכוי המגיע לפי סעיף 46 לפקודה.

7. לכל קבלה מקורית תצורף הצהרת העובד כי מדובר בתרומה ולא בתשלום עבור שירות או נכס כלשהם. הקבלות וההצהרות יישמרו בידי המעביד למשך התקופה הנקובה בתקנות בדבר ניהול ספרים.
8. בעת מתן הזיכוי תוטבע על הקבלה המקורית חותמת המבהירה כי ניתן זיכוי לצרכי מס בגינה.
9. המעביד רשאי להחזיר לעובד קבלה מקורית רק לצרכי הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה. במקרה זה, ישמור המעביד בין מסמכיו צילום
זהה לקבלה המקורית וכן הצהרה של העובד כי הקבלה המקורית הוחזרה לו לצורכי הגשת דו"ח למס הכנסה.
10. המעביד יוודא כי המדובר בתרומה ולא בתשלום שניתנה בגינו תמורה כגון: שכר לימוד, השתתפות בהגרלה נושאת פרסים או כל תמורה
אחרת.
11. המעביד לא יתיר זיכוי בגין תרומה לגוף הקשור אליו במישרין או בעקיפין.
 • בנוסף לאמור, למען הסר ספק, מובהר כי המעביד אינו מוסמך לתת זיכוי במקרים הבאים:

 • בהעדר קבלה מקורית.

 • אם המוסד אינו כלול ברשימת המוסדות המאושרים.

 • בהעדר פרטי המוסד המקבל על הקבלה.

 • בהעדר פרטי התורם על הקבלה - כשהתרומה עולה על 200 ש"ח.

 • כאשר התרומה נעשתה בשווה כסף (כגון חפצי אומנות, ציוד נדל"ן וכיו"ב).

 • כאשר הקבלה הינה על שם קרוב משפחה של העובד התורם.

מעביד אשר עומד בכל התנאים המפורטים לעיל, עליו לשלוח הצהרה חתומה לפקיד השומה.
בהצהרה, המעסיק מצהיר על עמידה בכל התנאים.
לאחר קבלת ההצהרה, פקיד השומה ייתן למעסיק הרשאה למתן זיכוי בגין תרומות לעובדיו באמצעות תלוש השכר.

הכותבים : סיוון קופיצינסקי, יועצת מס ושי פורת, רו"ח
מצוות תחום מיסוי ובקרה בחברת הר-גל פתרונות שכר ומשאבי אנוש בע"מ

Comments


bottom of page